مثلث

مثلثات مطالعه اندازه گیری زاویه است. اما این سخن به معنی اندازه گیری مقدماتی زاویه در هندسه نیست که در آن مقدار زاویه مورد نظر هر یک نقاله خوانده می شود بلکه محاسبه با توابع خاصی است که بستگی به زوایا دارند و به علت کابردشان در مثلثات، توابع مثلثاتی نامیده می شوند. 

بقیه در ادامه


img/daneshnameh_up/f/ff/Trigonometry_triangle.jpg 

            تعریف روی مثلث قائم الزاویه

برای تعریف توابع مثلثاتی از یک مثلث قائم الزاویه استفاده می کنیم به عنوان مثال می خواهیم این توابع را برای زاویه A در شکل روبرو تعریف کنیم 
ما برای استفاده از این مثلث نامگذاری زیر را انجام می دهیم. 
وتر ضلعی است که روبروی زاویه قائم قرار دار که بلندترین ضلع مثلث نیز می باشد و آن را با h نشان داده شده است. 
ضلع مقابل زاویه A که آن را با a نشان می دهیم. 
ضلع مجاور زاویه قائمه که درشکل با b نشان داده شده است.
حال توابع مثلثاتی را برای زاویه A روی مثلث ABC تعریف می کنیم. 

  • sin: نسبت ضلع مقابل به وتر را سینوس می گویند یعنی:


 


 

  • cos: نسبت ضلع مجاور به وتر را گویند یعنی داریم:


 


 

  • tangent: نسبت ضلع مقابل زاویه به ضلع مجاور را گویند.


 


 

  • cosecant: نسبت وتر به ضلع مقابل زاویه را گویند.


 


 

  • secant: نسبت وتر به ضلع مجاور است


 


 

  • cotangent: نسبت ضلع مجاور به ضلع مقابل را گویند.


 تعریف روی دایره واحد

img/daneshnameh_up/4/43/cicleee.png


 

 

 

 

 

در یک صفحه دستگاه مختصات دکارتی، زاویه می تواند هر چهار ربع را طی کند، و مقدار آن می تواند به حسب درجه، گراد رادیان اندازه گیری شود. 
ضلع متروک این زاویه، دایره با شعاع و مرکز در مبدا، دایره موسوم به دایره واحد یا یک را در نقطه قطع می کند. 
زاویه در تقاطع محور ها با دایره، مقدار صفر را اختیار می کند این زاویه، طی یک دوران کامل ضلع متحرکش حول مبدا از صفحه شروع و پس از رسیدن به مکان اولیه، دارای زاویه 360 درجه می باشد. 
روابط مثلثاتی که برای زوایای مختلف برقرار است. برای زوایای بزرگتر از 360 نیز، بر قرار می باشد. مثلا برای دو تابع سینوس و کسینوس خواهیم داشت:  

/ 0 نظر / 182 بازدید