کمیت ها

یکاهای اصلی

کمیت

یکا

نماد

تعریف

طول

متر

m

طول مسیری که نور ، ان را در خلا در 1/299792458(299792458÷1) ثانیه طی می کند . (سال 1983)

جرم

کیلوگرم

Kg

این نمونه (استوانه خاصی از جنس پلاتین – ایریدیم ) که به عنوان یکای جرم در نظر گرفته می شود . (سال 1889)

زمان

ثانیه

s

مدت زمانی برابر با 9192631770 دوره ی تناوب تابش متناظر با گذار میان دو تراز فوق ریز حالت پایه سوم اتم سزیوم ( سال 1967)

جریان الکتریکی

آمپر

A

 

  جریان ثابتی که اگر در دو سیم راست به طول نامحدود و سطح مقطع دایره ای


 ناچیز به فاصله ی یک متر موازی با


 یکدیگر در خلا واقع شده اند برقرار 


باشد ، نیرویی برابر با

   2×10-7   

نیوتون به ازای هر متر از طول سیم ها

 میان آن ها ایجاد کند . ( سال 1946)

دمای ترمودینامیکی

کلوین

K

1/273 (273/16 ÷1)  دمای مطلق نقطه سه گانه آب ( سال 1967)

مقدار ماده

مول

mol

مقدار ماده موجود در هر سیستمی که تعداد اجزای بنیادی آن برابر با تعداد اتم های موجود در 0/012 کیلوگرم از کربن 12 باشد . ( سال 1971)

شدت روشنایی

شمع

cd

شدت روشنایی ناشی از تابش عمودی سطحی برابر با 1/600000 (600000÷1) متر مربع از جسم سیاهی در دمای ذوب پلاتین و فشار 101325 نیوتون بر نتر مربع ( سال 1967)


بعضی از یکاهای فرعی SI

کمیت

یکا

نماد

سطح

متر مربع

m2

حجم

متر مکعب

m3

بسامد

هرتز

Hz

چگالی

کیلوگرم بر متر مکعب

Kg/m3

سرعت

متر بر ثانیه

m/s

سرعت زاویه ای

رادیان بر ثانیه

Rad/s

شتاب

متر بر مجذور ثانیه

m/s2

شتاب زاویه ای

رادیان بر مجذور ثانیه

Rad/s2

نیرو

نیوتون

N

/ 1 نظر / 199 بازدید
ملیکا

سلام چرااینقدرتیزه اصلا خواهنده نمیشود