قوانین دالتون

عناصر و جدول تناوبی (2)

عناصر و جدول تناوبی 2
 

 

تئوری اتمی قدیمی: اصول موضوعی دالتون:

1.     هر عنصری از ذرات ریزی به نام اتم ها تشکیل شده است.

2.     تمام اتم های یک عنصر، یکسان هستند.

3.     اتم های عناصر مختلف، خواص متفاوتی دارند.

4.     اتم های یک عنصر توسط فرایندهای شیمیایی به اتم های عنصر دیگری تغییر پیدا نمی کنند.

5.     ماده نه به وجود می آید نه نابود می شود.

6.     مواد مرکب زمانی تشکیل می شوند که اتم های بیش تر از یک عنصر با هم ترکیب می شوند.

 

عناصر و جدول تناوبی 2

 

قوانین دالتون:

عناصر و جدول تناوبی 2

قانون نسبت اجزای سازنده ی ثابت:

"هر ماده ی مرکبی از اتم های یکسان و نسبت یکسانی از اتم ها تشکیل یافته است. برای مثال، آب همیشه از اتم های اکسیژن و هیدروژن تشکیل یافته است و همیشه 89 درصد جرم آن اکسیژن و 11 درصد جرم آن هیدروژن است".

 
عناصر و جدول تناوبی 2

 

 قانون بقای جرم:

جرم کل مواد قبل و بعد از واکنش شیمیایی باید یکسان باشد. برای مثال اگر 89 گرم اکسیژن را با 11 گرم هیدروژن تحت شرایط صحیح و مناسب ترکیب کنیم، 100 گرم آب تولید خواهد شد؛ نه بیش تر و نه کم تر" .

 

عناصر و جدول تناوبی 2

 

 قانون نسبت های چندگانه:

"اگر دو عنصر با هم ترکیب شوند تا بیش تر از یک ماده ی مرکب تشکیل دهند، جرم یکی از عناصر که می تواند با جرم مشخصی از عنصر دیگری ترکیب شود، به ضرایب اعداد صحیح کوچکی وابسته است. ".

برای مثال، آب، نسبت جرمی اکسیژن به هیدروژن 7.9 : 1  است. ترکیب دیگری که شامل اکسیژن و هیدروژن است، پراکسید هیدروژن است و نسبت جرمی اکسیژن به هیدروژن15.8 : 1  دارد. نسبت این دو نسبت ذکر شده یک عدد صحیح کوچکی حاصل می کند.

 

 

مدل بوهر برای اتم

عناصر و جدول تناوبی 2

 

 

 

نظریه ی اتمی جدید:

عناصر و جدول تناوبی 2
 

 

 

 

 

 

عناصر و جدول تناوبی 2

 

نمادهای شیمیایی:

 

 •     حدود 12 عنصر رایج وجود دارد که یک حروف بزرگ برای نماد خود دارند.
 •      بقیه ی عناصر، نام های ثابتی با دو حرف دارند. حرف اول، بزرگ و حرف دوم کوچک است.
 •      نمادهای برخی عناصر از نام لاتین آن ها ریشه می گیرد.
 •      ده عنصر نمادهایی دارند که از نام لاتین یا آلمانی آن ها ریشه می گیرد.

 

عناصر و جدول تناوبی 2

 

 نمادها و ساختار اتمی:

    

 •  مولکول، ذره ای است که از دو یا چند اتم که با پیوند شیمیایی در کنار هم نگه داشته شده اند، تشکیل شده است.
 •  ایزوتوپ ها اتم های یک عنصر با خواص شیمیایی مشابه هستند؛ اما به دلیل تفاوت در تعداد نوترون ها جرم های مختلفی دارند.
 •  جرم اتمی یک عنصر، متوسط جرم اتمی تمام ایزوتوپ های آن است.
 •  سهم یک ایزوتوپ از فراوانی نسبی آن معین می شود.
 •  جرم یک عنصر، جرم عنصر در مقایسه با یک ایزوتوپ کربن 12 است.
 •  کربن 12 به صورت جرم اتمی12.00 g  تعیین شده است.
 •    12.00 یک واحد جرم اتمی است.
 •  تعداد پروتون ها و نوترون ها در یک اتم، عدد جرمی آن است.
 •  اعداد اتمی، اعداد صحیحی هستند.
 •  جرم اتمی، عدد صحیحی نیست.

 

عناصر و جدول تناوبی 2

 

جداول تناوبی مختلف، شامل خرده اطلاعات متنوعی هستند؛ اما معمولا این اطلاعات را در اکثر آن ها می بینیم:

 

 •  عدد اتمی
 •   نماد
 •   جرم اتمی
 •   تعداد الکترون های ظرفیت
 •   حالت ماده در دمای اتاق

 

 

 نکات مهم:

 
عناصر و جدول تناوبی 2
 • عدد اتمی به تعداد پروتون هایی که عنصر مورد نظر دارد، مربوط می شود.
 •      هیچ دو عنصری، تعداد پروتون یکسانی ندارند.
 •      جرم اتمی به ”‌وزن“ اتم مربوط می شود.
 •      این کمیت از اضافه کردن تعداد پروتون ها به تعداد نوترون ها حاصل می شود.
 •      بیش تر اتم ها تعداد پروتون و  نوترون یکسانی دارند و برخی ندارند.
 •    برخی اتم ها نوترون های کم تر یا بیش تر از پروتون ها دارند؛ این اتم ها ایزوتوپ نامیده می شوند.
 •    عدد جرم اتمی اعشاری، تعداد کل پروتون ها + متوسط تعداد نوترون های یک اتم است.

 

عناصر و جدول تناوبی 2

 

عناصر و جدول تناوبی 2

 

 

 

واحد جرم اتمی (AMU):

   

 • واحد اندازه گیری یک اتم، یک AMU است. این واحد برای جرم اتمی وضع شده است.
 •    یک AMU با جرم یک پروتون برابر است.

 

 

 

1023*6 یا ( 600,000,000,000,000,000,000,000 amu ) در یک گرم وجود دارد. به خاطر داشته باشید که الکترون ها 200 برابر کوچک تر از یک amu هستند.

عناصر و جدول تناوبی 2

 

/ 0 نظر / 383 بازدید